Privacy Statement Make IT Stick


Bij Make IT Stick hechten wij veel waarde aan uw privacy. Onderstaand privacystatement is van toepassing op de gegevensverwerking van Make IT Stick.

Make IT Stick respecteert uw privacy en spant zich in zodat uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de van kracht zijnde privacywetgeving worden behandeld.

Gegevens

Op de eerste plaats dient men een onderscheid te maken tussen persoonlijke gegevens en bijzondere persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die iets over u vertellen en u kunnen identificeren.

Bij persoonsgegevens moet u denken aan: voor- en
achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en
Burgerservicenummer (BSN). Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over ras, geloof, gezondheid en strafrechtelijk verleden. Bij Make IT Stick verwerken wij geen bijzondere gegevens.

Gebruik van de website

Wanneer u onze website bezoekt dan kan u de meeste functies van onze website gebruiken zonder dat uw persoonlijke gegevens direct worden opgeslagen. Echter maken wij wel gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer, smartphone of tablet worden opgeslagen. Door het plaatsen van cookies kunnen wij bepaalde gegevens van u onthouden, hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Deze voorkeursinstellingen zijn niet gekoppeld aan
naam, adres, e-mail, etc.. Met deze informatie willen wij uw beleving van onze website bevorderen en willen wij u voorzien van relevante informatie over onze diensten.

Analytics en cookies.


Onze website maakt gebruik van wettelijke toegestane cookies:
• Cookies die onze website goed laten werken.
• Cookies die ervoor zorgen dat onze website gebruiksvriendelijk is.
Make IT Stick verstrekt de door de cookies verkregen informatie niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Verder hebben wij voor u een compleet overzicht samengesteld van de cookies die wij gebruiken op onze website:


_gat : Deze cookie helpt om de aanvraagsnelheid te beperken om de website
voldoende snelheid te geven, de bewaartermijn bedraagt 1 minuut.
_git : Deze cookie slaat voor iedere bezochte pagina een unieke waarde op, de
bewaartermijn bedraagt 1 dag.
_ga : Deze cookie wordt gebruikt om een unieke websitebezoeker te kunnen
identificeren, de websitebezoeker krijgt een willekeurig gegenereerd nummer. Deze cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het berekenen van bezoekers- en sessiegegevens voor de analyserapporten. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 2 jaar.
• NID : Google maps geeft op de contactpagina de precieze locatie weer van Make IT Stick. De bewaartermijn van deze cookie bedraagt 6 maanden.
• 1p_JAR : Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van uw
recente zoekopdrachten passende advertenties te tonen op Google-sites. De
bewaartermijn van deze cookie bedraagt 1 maand.

Statistische cookies

Verder maakt Make IT Stick op haar website gebruik van cookies voor het verzamelen van statistische gegevens zoals:

Linkedin en Google Tag manager.

Make IT Stick maakt gebruik op haar website van Google Analytics. De informatie die door onze cookies verzameld worden, worden opgeslagen op een server zoals bij Google.

Make IT Stick voldoet aan de – door Autoriteit Persoonsgegevens – gestelde eisen. Dit houdt in dat:
• Make IT Stick een bewerkersovereenkomst met Google heeft


Wanneer u wenst geen gebruik te maken van cookies, dan kunt u in uw browser instellen dat u geen cookies accepteert. Verder kunt u cookies op uw computer alleen zelf verwijderen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u wenst zaken te doen met Make IT Stick dan verzamelen wij uiteraard gegevens van u om de overeenkomst te kunnen sluiten. Om u een beeld te geven waarom en welke gegevens wij verwerken hebben wij het volgende overzicht voor u samengesteld, let op hetgeen dat in deze tabel staat is niet limitatief.

Gegevens Voorbeelden

Reden

Verlenen van dienst

• Aanmaken dossiers
• Voortgangsrapportage
• Verslaglegging proces

Make IT Stick verwerkt uw gegevens op basis van de gesloten overeenkomst. Make IT Stick voldoet aan de wettelijke vereisten rondom
het vastleggen en verwerken van persoonsgegevens.

Administratie & facturering

• Vastleggen en innen van verschuldigde sommen

Deze gegevens dient Make IT Stick te verwerken o. g.v. de overeenkomst en wettelijke bepalingen.

• Uitvoeren van handelingen om diensten te factureren
• Uitvoeren van verplichte controles Informatievoorziening

• Verstrekken van informatie t.a.v. onze diensten
• Verstrekken van informatie aan zakelijke klanten

Informatie over de diensten van Make IT Stick geschiedt op verzoek van betrokkene.

Uitwisseling met derden


Uw gegevens worden o.a. verstrekt aan de volgende partijen:
• Toezichthouders, indien dit nodig is in het kader van de toezichthoudende taak.Derden waaraan gegevens verstrekt worden, verwerken de gegevens
overeenkomstig hun eigen privacy statement. Make IT Stick zal voordat uw
gegevens gedeeld worden uitdrukkelijk vragen om uw toestemming.

Gebruik van geautomatiseerde besluitvorming & profiling


Make IT Stick maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/ of profiling. Indien wij dit voornemens zijn zal ons privacy statement worden aangepast.


Bewaartermijn
• Basisgegevens zoals facturen moeten op basis van de wet 7 jaar bewaard
worden.
• Berichten via social media of e-mail worden in beginsel voor 1 jaar opgeslagen, m.u.v. gegevens die onderdeel zijn van hetgeen dat is overeengekomen, hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar.

Beveiliging van gegevens

Omtrent de beveiliging van gegevens werkt Make IT Stick binnen de gegeven wettelijke kaders, hierbij zal Make IT Stick passende, technische en
organisatorische maatregelen nemen om de gegevens te beveiligen tegen
verlies, diefstal of tegen enerlei vorm van onrechtmatige verwerking. In het kader van beveiligen zijn er o.a. de volgende maatregelen genomen:
• Encryptie van data;
• Beperkte inzage bevoegdheid binnen Make IT Stick;
• Behandeling van data als zijnde vertrouwelijk;
• Versleutelde communicatie.


Uw rechten
• U heeft recht op inzage in uw gegevens, wanneer u dit wilt, geef dat dan aan ons door.
• U heeft recht op rectificatie, zijn uw gegevens onjuist of veranderd, geef het aan ons door.
• U heeft recht op het indienen van een klacht, wanneer u een klacht heeft over onze werkwijze ten aanzien van AVG dan kan u dat melden aan autoriteit persoonsgegevens. Echter stellen wij het zeer op prijs wanneer u een “datalek” ontdekt dat u deze aan ons doorgeeft, op deze wijze kunnen wij snel en adequaat optreden, uiteraard houden wij hierbij ons ook aan de meldplicht (binnen 72 uur) van de autoriteit persoonsgegevens.
• U heeft recht op overdracht, wanneer u als klant/gebruiker besluit om over te stappen op een andere dienstverlener dan zullen wij de gegevens indien gewenst overdragen.
• U heeft het recht om ons halt toe te roepen ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u dit wenst, ontvangen wij graag een verzoek per email.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens Make IT Stick verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met u als klant. Make IT Stick is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor de werking en de inhoud van websites of diensten door derden. Wijziging Privacy statement
Deze privacyverklaring kan op ieder gewenst moment aangepast of aangevuld worden door Make IT Stick. Op deze manier kan nieuwe wetgeving rondom het onderwerp bescherming persoonsgegevens eenvoudig geïmplementeerd worden. Verder kunnen wij op deze wijze ons privacy statement in een lijn houden met onze bedrijfsuitoefening.

Identificatie

Make IT Stick kan u bij al uw verzoeken of vragen, vragen om een nadere
identificatie, dit doet Make IT Stick om te voorkomen dat zij gegevens
verstrekken aan een verkeerde persoon. Make IT Stick kan u daarom vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. De kopie wordt op een deugdelijke wijze – nadat de vraag of het verzoek behandeld is – vernietigd.

Termijnen

Wij streven ernaar om uw vragen en/ of verzoeken om deze binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording langer duren dan een maand bijvoorbeeld vanwege de complexiteit van het verzoek dan ontvangt u van Make IT Stick hierover bericht.

Vragen & Toezicht


Mocht u vragen hebben over de door ons verwerkte persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met:
Make IT Stick
E-mail: info@make-it-stick.nl
Tel.: 06-24255747

Verder staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de toezichthouder van de autoriteit persoonsgegevens, voor meer informatie zie
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl